فلسطین

مقام معظم رهبری

قطعاً فلسطین به دست مردم فلسطین برخواهد گشت
زائده دروغی و جعلی صهیونیستی
قطعاً از صحنه جغرافیا محو خواهد شد
در این تردیدی نیست

Definitely will return Palestine to the Palestinian people
Zionist lies and fake appendage
Geography certainly will disappear from the scene
This is not in doubt

متن کامل بیانت در دیار با آزادگان

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20751