رمضان

رمضان

الهی چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و مارستگار   به روضه روزه ی خود باز می کنم زیرا برای روزه که بی روضه جایگاهی نیست    ...
رفتن به نوار ابزار