رمضان

arbab..

arbab.

الهی چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و مارستگار

 

به روضه روزه ی خود باز می کنم زیرا

برای روزه که بی روضه جایگاهی نیست